Productcategorieën
Overig

Algemene Voorwaarden

1.Toepasselijkheid

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze online shop worden geplaatst door consumenten en bedrijven.

Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit liggen. Een bedrijf is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn of haar bedrijf of beroep.

Voor ondernemers geldt: als de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt de geldigheid daarvan afgewezen; zij maken alleen deel uit van het contract als wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd. Voor aankopen als ondernemer in onze online shop is een Nederlandse btw-identificatie vereist. Als tijdens het bestelproces geen geldige btw-identificatie wordt opgegeven, behouden wij ons het recht om de bestelling te annuleren.

2. De overeenkomst

Der Kaufvertrag kommt zustande mit Hans Høj Lagerinventar A/S.

De overeenkomst wordt afgesloten met Hans Høj Lagerinventar A/S.
Door de producten in de online shop te plaatsen, doen we een bindend aanbod om een overeenkomst af te sluiten voor deze artikelen. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in het winkelmandje plaatsen en de inhoud daarvan op elk gewenst moment corrigeren voordat u uw bindende bestelling plaatst door gebruik te maken van de geboden correctie hulpmiddelen die in het bestelproces toegankelijk zijn. De overeenkomst komt tot stand wanneer u het aanbod voor de goederen in het winkelmandje accepteert door op de bestelknop te klikken. Onmiddellijk na het verzenden van de bestelling ontvangt u nog een bevestiging per e-mail.

3. Taal van de overeenkomst, opslag van de overeenkomst tekst

De taal of talen die beschikbaar zijn voor het afsluiten van de overeenkomst: Nederlands.

Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze Algemene Voorwaarden in tekstvorm toe. Om veiligheidsredenen is de inhoud van het contract niet meer toegankelijk via het internet.

4. Leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen kunnen verzendkosten in rekening worden gebracht. Meer informatie over eventuele verzendkosten vindt u bij het product aanbod.

Wij leveren alleen via verzending. Het is helaas niet mogelijk om de goederen zelf af te halen.

We leveren niet aan afhaalpunten.

De levering vindt plaats op het zakelijke adres van de koper of op een vooraf afgesproken adres. Alle bestellingen in onze online shop worden verzonden per vrachtwagen/vrachtvervoerder. Hiervoor moet de loslocatie bereikbaar zijn op een weg die berijdbaar is voor vrachtwagens. De koper is verantwoordelijk voor het onmiddellijk lossen; eventuele wachttijden en kosten zijn voor rekening van de koper. Direct na levering wordt het risico overgedragen aan de klant. De koper is verantwoordelijk voor het lossen van de goederen uit de vrachtwagen. Als uitgangspunt geldt dat geen levering plaatsvindt zonder ontvangstbevestiging. Indien op verzoek van de koper wordt geleverd zonder ontvangstbevestiging, draagt de koper het risico van eventuele gebreken en schade.

5. Betaling

De volgende betalingsmethoden zijn beschikbaar in onze winkel:

Credit Card
Je voert je creditcardgegevens in wanneer je je bestelling plaatst. Zodra je als rechtmatige kaarthouder bent gelegitimeerd, wordt de betalingstransactie direct na verzending van de goederen automatisch uitgevoerd en wordt je kaart gedebiteerd.

Voor bedrijven bieden we ook de optie van een schriftelijke offerteaanvraag en betaling vooraf. Alleen schriftelijke offertes zijn bindend. Alle aanbiedingen zijn 8 dagen geldig vanaf de datum van aanbieding, onder voorbehoud van voorafgaande verkoop.

Daarnaast bieden wij de volgende betaalmogelijkheden, waarvan de algemene voorwaarden van de betalingsdienst van toepassing zijn: iDEAL, PayPal.

6. Herroepingsrecht

U hebt recht op het wettelijke herroepingsrecht zoals beschreven in de annuleringsvoorwaarden.

7. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Voor ondernemers geldt bovendien het volgende: Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. U mag de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen; u draagt alle vorderingen die uit deze doorverkoop voortvloeien - ongeacht een eventuele combinatie of vermenging van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met een nieuwe zaak - ter hoogte van het factuurbedrag bij voorbaat aan ons over en wij accepteren deze overdracht. U blijft gemachtigd om de vorderingen te innen, maar wij kunnen ook zelf vorderingen innen als u uw betalingsverplichtingen niet nakomt

8. Transportschade

Voor consumenten geldt het volgende: als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, dient u zo snel mogelijk bij de bezorger te reclameren over dergelijke gebreken en onmiddellijk contact met ons op te nemen. Als u geen klacht indient of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke aanspraken en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. Je helpt ons echter wel om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekeraar te doen gelden.

9. Conformiteit en garantie

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing. Voor de aankoop van gebruikte goederen door consumenten geldt het volgende: als het defect optreedt na het verstrijken van één jaar na levering van de goederen, zijn claims voor defecten uitgesloten. Gebreken die zich voordoen binnen een jaar na levering van de goederen kunnen worden geclaimd binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar na levering van de goederen.

Voor ondernemers is de verjaringstermijn voor claims voor gebreken aan nieuw geproduceerde goederen één jaar vanaf de overdracht van het risico. Voor de verkoop van gebruikte goederen geldt de uitsluiting van elke garantie. De wettelijke verjaringstermijnen voor het herroepingsrecht blijven intact. Met betrekking tot ondernemers gelden alleen onze eigen informatie en de productbeschrijvingen van de fabrikant, die in de overeenkomst zijn opgenomen, als een overeenkomst over de kwaliteit van de goederen; wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor openbare verklaringen van de fabrikant of andere reclame-uitingen. Als het geleverde artikel gebreken vertoont, verlenen wij aanvankelijk garantie aan ondernemers, naar onze keuze door het gebrek te verhelpen (verbetering achteraf) of door een artikel zonder gebreken te leveren (vervangende levering). De bovenstaande beperkingen en verkorte termijnen gelden niet voor claims op basis van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten is veroorzaakt.

 • in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid
 • in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en bedrieglijk opzet
 • bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
 • in het kader van een garantiebelofte, indien overeengekomen, of
 • voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt opengesteld.

Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden vind je bij het product en op speciale informatiepagina's in de online shop.

Klantenservice: Voor vragen, klachten en claims kunt u contact opnemen met onze klantenservice van maandag tot en met donderdag van 9.00-17.00 uur en vrijdag van 9.00-16.00 uur op 085 107 0081 en per e-mail op klantenservice@hhl-magazijnstellingen.nl.

10. Aansprakelijkheid

Wij zijn altijd onbeperkt aansprakelijk voor claims op basis van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten is veroorzaakt

 • bij letsel aan leven, lichaam of gezondheid
 • bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
 • in geval van garantiebelofte, indien overeengekomen, of
 • voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt opengesteld.

Bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de vervulling essentieel is voor de correcte uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (hoofdverplichtingen) door lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de schade die op het moment van het sluiten van het contract te voorzien was en waarvan het optreden typisch te verwachten was.
Anders zijn schadeclaims uitgesloten.

11. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden. Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

12. Slotbepalingen

Als u een handelaar bent als geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, een rechtspersoon naar publiek recht of een bijzonder fonds naar publiek recht, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen ons en u onze statutaire zetel.

13. Annuleringsvoorwaarden

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

* Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

Voorbeeld Formulier voor Herroepin

(Als u de overeenkomst wilt annuleren, vult u de volgende gegevens in en stuurt u deze aan ons terug).

 • Aan Hans Høj Lagerinventar A/S, Allevej 60, 2635 Ishøj, Denemarken,
 • kundenservice@hhlschwerlastregale.de
 • Ik/wij (*) annuleren hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende
 • goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)
 • Besteld op (*)/ontvangen op (*)
 • Naam van de consument(en)
 • Adres van de consument(en)
 • Handtekening van de consument(en) (alleen voor kennisgeving op papier)
 • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ik ben op bezoek als